Az óvoda havi díját a mindenkor érvényben lévő Díjfizetési Szabályzat rögzíti, melyet a gyermek óvodánkba való felvétele esetén a szülők kézhez kapnak.

AZ ÓVODA 2018-TÓL ÉRVÉNYBEN LÉVŐ HAVI DÍJAI, KEDVEZMÉNYEI

az óvoda havi díjai

 

Az óvodai havi díj tartalmazza 

-      az óvodai elhelyezést, (óvodai szolgáltatási díjat), melynek összege havi: 76.000,- Ft.

-      intézményi étkeztetést, (étkezési térítési díjat), melynek összege napi:700,- Ft.

 

Az intézményi étkezési díj a gyermekek számára négyszeri étkezést biztosít:(reggeli, tízórai, déli meleg ebéd, uzsonna). 

 

Az óvodai szolgáltatási díja magába foglalja 

-      az alapító okirat szerinti óvodai nevelést,

-      a havi rendszerességgel megszervezett és biztosított egy külön fakultatív foglalkozást  vagy a szülő által térítési díjköteles fakultatív szolgáltatáshoz való alkalmanként 7.500,- Ft hozzájárulást, havonta maximum 30.000,- Ft erejéig;

-      nevelési évenként egy óvodai kirándulás díját (buszköltség, belépődíj),

-      nevelési évenként egy óvodán belüli zenei vagy mesés előadást,

-      az óvoda által szervezett ünnepek kiadásait, költségeit (télapó, karácsony, húsvét)

-      a nyári időszakban – június, július, augusztus – az óvoda épületében szervezett egy-egy hetes tematikus táborok költségeit.

 

díjkedvezmények

 

Szolgáltatási díjkedvezmény: Az egy családból, több gyermek intézményünkbe járatása esetén szolgáltatási díjkedvezmény nyújt az óvoda a szülőnek a 2. , illetve minden további gyermek után, a térítési díj 10 %-ban.

További szolgáltatási díjkedvezmény - anyagi, szociális nehézségek esetén - a fenntartótól kérhető, aki egyéni elbírálás alapján dönt a szülő kérelmének támogatásáról, vagy annak elutasításáról.

 

Étkezési térítési díjkedvezmények: Ingyenes intézményi gyermekétkeztetés illeti meg a szülőt gyermeke után, ha 

-       rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

-       vagy tartósan beteg vagy fogyatékos, 

-       vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

-       vagy olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

-       vagy olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy nevelésbe vették. 

 

Az ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez a szülőnek nyilatkozatot kell benyújtania az óvodavezető részére. Nyilatkozat kérhető személyesen az óvodában az óvodavezetőtől, az óvoda adminisztrátorától vagy az letölthető az óvoda honlapjáról (a honlapon a Letölthető nyomtatványok oldalon). 

 

az óvodai díjak változása hiányzás esetén 

 

Az étkezési díj kiszámítása a gyermek intézményben tartózkodása, az étkezés igénybevétele alapján történik. Hiányzás esetén az étkezés lemondható a hiányzást megelőző óvodai nyitvatartási napon, annak bezárásáig személyesen, illetve telefonon. Hiányzás esetén az étkezési díj levonásra kerül, a hiányzott napok számának megfelelően a következő havi díjból. Ha a szülő nem jelzi a hiányzás első napját, akkor azt nem áll módunkban visszatéríteni.

Az óvodai szolgáltatási díj 85%-át kell megfizetni a szülőnek a gyermek 11. nap utáni hiányzása esetén, akkorha a gyermek tényleges betegség miatt van távol az óvodából és a hiányzás orvos által igazolt. Az igazolást a hiányzást követő 3 napon belül kell benyújtani. Ellenkező esetben az óvodai elhelyezés díját teljes összegben meg kell fizetni.