Az óvodáskor a személyiségfejlődés szempontjából kiemelkedő jelentőségű szakasz. A nevelésben és tanulásban olyan tapasztalatokat, élményeket, mintákat szereznek az óvodában a gyermekek, melyek az egész életükre meghatározó. Ezért fontos, hogy a Szülők ismerjék meg azt az Intézményt, mellyel megosztják gyermekük nevelését. Akkor jó az intézményválasztás, ha azonosulni tud a Szülő annak Pedagógiai Programjával, Házirendjével, az intézmény nevelési értékeivel, annak értékközvetítésével.

Ezt a honlapot azért hoztuk létre, hogy Ön tartalmas információkat szerezhessen a Csimota Óvodáról, annak működéséről.

 

Óvodánk neve „CSIMOTA” melynek jelentése, kisgyermek, csemete. Az óvoda elnevezésével közvetítjük, hangsúlyozzuk munkánk legfontosabb értékét a gyermekeket, illetve utalás is egyben az óvodai nevelésünkben résztvevő gyermekekre, annak közösségére.

 

Óvodánk Érd város központjában könnyen megközelíthető helyen, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény épületével szemben található. Az épület családi házból lett kialakítva óvodának, mely két csoportban - 30 gyermeknek - kínál derűs, tartalmas időtöltést, tevékenységet. 

 

Működését 2009-ben kezdte meg családi napköziként, majd 2015-től a köznevelés részeként, magán fenntartásban biztosítja az óvodai nevelés alapellátását.  

 

Az óvoda épülete a jogszabályi előírásoknak megfelelő, az óvoda rendelkezik az óvodai program megvalósításához szükséges személyi, tárgyi, környezeti, működési feltételekkel. Az óvodai nevelés céljának teljesítéséhez az óvoda szakképzett óvodapedagógusokat alkalmaz, a nevelőmunkát óvodai dajka segíti. Az óvoda alapfeladatának teljesüléséhez további -adminisztratív, konyhai kisegítő - munkakörökben alkalmazott munkatársak összehangolt munkája járul hozzá. Az óvoda napi 4x-i étkezést biztosít a gyermekeknek. A reggeli, tízórai, uzsonna helyben készül, melyet az óvoda tálalókonyháján munkát végző konyhai dolgozó készít el. A déli meleg ebédet az óvoda külső helyszínről biztosítjaAz óvodában dolgozó felnőttek az idejáró gyermekért, a gyermekek fejlődéséért vállalt felelősség tudatában végzik munkájukat. 

 

Az óvoda rendelkezik a neveléshez szükséges csoportszobával, mosdóval, öltözővel, tornaszobával, játszóudvarral.  Az egyes helyiségek tárgyi környezete, felszerelése biztosítja az adott helyiség funkció szerinti gyermeki tevékenységeket, a gyermekek fejlődésének legmegfelelőbb feltételeit.

2018 őszén elkészült fedett terasz lehetőséget ad a kedvezőtlen időjárás melletti levegőzés, mozgás biztosítására.

 

A személyi, tárgyi szükségletek, a jelentkező hiányoknak megfelelően folyamatosan pótlásra kerülnek az óvodavezető és a fenntartó együttműködése által.

 

Küldetésünk, nevelésfilozófiánk

 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramra épülő óvoda pedagógiai programunkban vállalt nevelési feladatok maradéktalan megvalósítása az abban kitűzött célok, feladatok mentén, amely hozzájárul, segíti a gyermekek sokoldalú személyiségfejlesztését, annak kibontakoztatását, továbbá közvetetten hozzájárul, segíti a gyermekek következő életszakaszba (kisiskoláskor) való átlépését.  

 

Legfontosabb feladatunknak a ránk bízott gyermekek egészséges harmónikus, - önmagához mért - sokoldalú személyiségfejlődését tartjuk, hogy azzá válhassanak, akikké lehetnek. Olyan értékeket szeretnénk közvetíteni feléjük, amelyek társadalmilag értékesek és az egyéni életvezetésben eredményesek. 

Célunk a gyermeki személyiség kibontakoztatása, pozitív irányú fejlesztése a szülőkkel, családokkal közös felelősséget vállalva, a gyermekek egyéni képességeit felfedezve és megismerve, az eltérő fejlődés ütemét figyelembe véve - meleg, elfogadó légkörben, változatos tevékenységek biztosításával, korszerű szemlélettel.

Nevelőmunkánk során gondoskodunk a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot adó derűs, szeretetteljes légkör megteremtéséről, a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról. Biztosítjuk a közösségben végezhető sokszínű tevékenységeket - különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető játékot, melyeken keresztül az életkorukhoz és egyéni képességeikhez igazodó, játékos, élményszerű, sokszínű, változatos tevékenységrendszeren keresztül valósítjuk meg.

 

Nevelőmunkánkban kiemelt helyet kap a játék, a játékban tanulás, a szenzitív módszerek, a terepi tapasztaltatás, vizsgálódás, kísérlet, a felfedeztetés, az élménypedagógia, a kooperatív tanulás. 

 

Az óvodánkban a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll.  Munkánk legfőbb értéke a gyermek, a gyermek személyiségének központba állítása. Minden gyermek ember, s nem kicsinyített mása a felnőtteknek.  A biztonságot nyújtó felnőttek nélkül még nem képes boldogulni, szüksége van a gondoskodásra, az óvónő szakszerű nevelésére, segítő, támogató, példamutató személyére és szeretetére. Fontos, hogy a gyermek az óvodapedagógusainkban, az óvodában dolgozókban, ha kell társra, természetes támaszra találjon. Az óvodánk minden dolgozója munkája során a gyermekek mindenek feletti érdekeit helyezi előtérbe.

 

Gyermekközpontú óvodai nevelésünk befogadó, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön. 

 

A gyermeki jogok tiszteletben tartása, a bizalom hangsúlyozása a nevelési, fejlesztési folyamatban elképzelhetetlen. Tiszteletben tartjuk a gyermekek egyéni, eltérő fejlődésmenetét, egyéni különbségeit, nem adunk helyet semmiféle előítélet kibontakozásának Az óvoda minden dolgozója elfogadáson alapuló magatartással, a nagyfokú toleranciával, empátiával és előítéletmentesen közeledik minden gyermekhez. 

 

Az óvoda nevelési céljainak elérésében fontos szerepet tölt be a család. 

Az óvodai nevelés akkor igazán hatékony, ha rá tud épülni a családi nevelésre. Az óvodai nevelőmunkánk eredményessége, a gyermekek kiegyensúlyozott zavartalan (testi, lelki, szociális) fejlődése függ a családi nevelés minőségétől, annak értékeitől. 

Fontos számunkra ezért, hogy a szülők is tudják, hogy a gyermek életében az óvoda, az óvodai nevelés csak a családi nevelés kiegészítőjeként van jelen a gyermekek életében, nem veszi át a nevelés kizárólagos felelősségét. Feladatunk önálló nevelési intézményként segíteni, szükség szerint kiegészíteni a családi nevelést, az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, az életkori és egyéni sajátosságok, az egyéni fejlődési ütem figyelembevételével.  Tudomásul vesszük és tiszteletben tarjuk a szülők elsődleges jogait a gyermeknevelésben azonban feladatunk, hogy  legjobb szakmai tudásunk szerint partneri módon segítsük a családi nevelést, szükség esetén korrigáljuk, pótoljuk a családi nevelés hiányosságait.  Ennek megfelelően az óvodánk a családi nevelést segítő, kiegészítő szerepét hangsúlyozzuk, vállaljuk fel, felerősítve a család helyét, kötelességérzetét, értékteremtő képességét, amely hangsúlyozza a család pótolhatatlanságát, a gyermeknevelésben betöltött alapvető  és legfontosabb szerepét.

 

Mivel nevelésünk központjában a gyermek áll, de mögötte a család, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a szülőkkel való jó kapcsolat kialakítására. A szülőkkel való együttműködés az otthon és az óvoda világának találkozásával, szülők és nevelők közötti kölcsönös tisztelet alapján valósítható meg. Az együttműködés feltételeként a szülőkkel közvetlen, egyrangú partneri viszony kialakítására törekszünk.

 

Óvodai hagyományaink

· Október (31) : Halloween; Tökjó hét az óvodában: Egész hetünk a tök téma köré épül fel, azt dolgozza fel, különböző tevékenységekbe. A hét utolsó napján a környező üzletekbe betérve édességet „Csokit, vagy csalunk”,kérnek. Visszatérve az óvodába zenés, táncos mulatság, versenyjátékok zárják a délelőtti programot.

· November (11): Márton-nap: A hét témaköre a lúd, a hagyomány megismerése, feldolgozása. A ludas hetet záró utolsó napon, este a szülőkkel, családokkal közösen az udvaron zsíros kenyér partit rendezünk, majd énekelve lampionokkal elsétálunk a város főterére, ahol közös ének, közös dalos játékok játszásával zárjuk a programot.

· December: Mikulásvárás, Mikulásérkezése az óvodába. Jelentős esemény az óvodai karácsonyi ünnepmegrendezése a szülők számára. A hagyomány célja az érzelmi ráhangolás a közelgő ünnepre. A gyerekek színvonalas műsorral, ajándékkal lepik meg szüleiket , az óvoda pedig a gyerekeket  „a karácsonyfa alá” rejtett meglepetéssel. Az este közös énekléssel,  jó hangulatú beszélgetéssel zárul, miközben vendégül látjuk a szülőket.

· Farsangkor táncos, jelmezes mulatságot rendezünk, zenés, táncos mulatság, versenyjátékok tarkítják a délelőtti programot

· Anyáknapja/ Apáknapja: egy teljes délelőtti program melyben a közös játék, az anya/apa és a gyermek kapcsolat erősítése kap kiemelt szerepet. Hagyomány az anyák,- és az apáklapja, melyet minden évben megkapnak a szülők gyermekiktől. A napot közös barkácsolás, ügyességet, rátermettséget versenyjátákok színesítenek. A szülők ebéd után lefektetik gyermekeiket, melléjük bújnak, az óvó néni meséjét követően álomba ringatják.

· Május végén rendezzük meg a Csimota hetet, amely magába foglalja a gyermeknapi egész napos kirándulást, az apák napját, az iskolába menő gyermekeink óvodai búcsúztatását. A hét minden napján más-más program biztosít sok-sok élményt, jó hangulatot gyermekeinknek.

· Évközben különböző témahetek szervezésével megemlékezünk a Népmese, az Állatok, a Zene, a Föld, a Víz és a  Madarak és Fák Napjáról.

· Nyári táborok: az óvoda nyári működésének ideje alatt 5 alkalommal, egy-egy hetes nyári táborokat szervezünk a gyermekeknek. A táborok eseményei egy-egy téma köré szerveződnek (pl.: Egészség tábor, Mesetábor, Angol tábor, Indián tábor stb.) és nyújtanak egy héten keresztül délelőttönként változatos tevekénységet, elfoglaltságot a gyermekek számára. Az egy-egy hetes táborok konkrét napra lebontott eseményét a kijelölt felelősök, szervező óvodapedagógusok készítik el. A táborok konkrét tartalmáról, minden évben május 31-ig tájékoztatjuk a szülőket az óvoda honlapján közzétett nyári táborok plakátja által. 

 

Az óvoda szolgáltatásai

 

Az óvoda külön díj ellenében igénybe vehető szolgáltatásai

 

Óvodánk az alábbi több éve működő fakultatív szolgáltatást biztosítja a gyermekeknek:

 

A fakultációk szervezésében a nevelési év elején kikérjük a szülők véleményét, többségi igény esetén biztosítjuk a fentieken kívüli egyéb fakultációk megszervezését is. 

 

Óvodánk biztosítja a törvényben előírt kötelező logopédiai szűréseket, majd igény és szükség szerint helyben biztosítja a gyermekek logopédiai ellátását. A logopédiai ellátást a óvoda logopédusa végzi, külön díj ellenében.

 

Óvodánk a nevelési évben a térítési díjat tartalmazó szolgáltatáson felül további kirándulásokat, egyéb zenei,- mesei előadásokat is szervez, amelyek szorosan kapcsolódnak az óvoda programjához, tématerveihez.  Ezekről a programokról előre tájékoztatjuk a szülőket és kikérjük hozzájárulásukat a program megszervezéséhez.

 

Reméljük az itt olvasott információk és képek elnyerik tetszését és ellátogat hozzánk egy személyes találkozásra. 

 

Szeretettel várunk a Csimota Óvodában Érden!

Munkatársaink