Óvodai beíratkozás

2021. Április 16.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL A 2022/2023-AS NEVELÉSI ÉVRE

 

 

A gyermekek óvodai beíratása 

 

A jelentkezés, beiratkozás időszaka, ideje

a következő nevelési évre

Április 20-a és május 20-a közötti időszak, 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján;

 

beiratkozás pontos idejét a fenntartó március 16-ig közzé teszi a saját honlapján, tájékoztatást nyújt az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról, a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokról.

 

az adott nevelési évre, nevelési év közben

 A gyermek óvodai felvételére a szabad férőhelyek függvényében folyamatosan lehetőség van. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti a nevelési év során.

 

A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik

 

Beiratkozni írásos megkeresés útján (e-mailben), illetve személyesen lehet (2030 Érd, Felső u 50. sz. alatt).

 

A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni. Az óvodakötelezettség 3 éves korban kezdődik, az Nkt. 8. § (2) bekezdése értelmében.

 

Szabad férőhely esetén az óvoda felveszi azokat a gyermekeket is, akik 3. életévüket a felvételtől számított féléven belül betöltik. 

 

A fentiek értelmében:

-       Kötelező beiratkozni a 2022. augusztus 31-ig a harmadik életévét betöltött gyermeknek.

-       Jelentkezhet az a gyermek, aki 3. életévét 2022. december 31-ig betölti.

 

Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok szükségesek:

-       születési anyakönyvi kivonat,

-       a személyi azonosítót is tartalmazó lakcímkártya,

-       Taj kártya,

-       mindkét szülő személyazonosító okmánya és lakcímkártyája.

 

Beiratkozás ideje 2022/2023-as nevelési évre

 

Jelenleg óvodánk nem rendelkezik szabad férőhellyel, ezért nem hirdette meg az óvodai beiratkozás pontos idejét.

 

Az óvodai nevelés alóli felmentés 

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A honlapunkról letölthető dokumentumok

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges adatlap, illetve az óvodai nevelés alóli felmentési kérelem honlapunkon a Letölthető dokumentumok között megtalálható és letölthető.

Az óvodába való beiratkozás nem jelenti a gyermek automatikus felvételét az óvodába. 

A felvétellel kapcsolatos döntésről, az óvodavezető a szülőt írásban (határozatban) értesíti.

A felvételi döntésről az óvodavezető 2022. május 22-ig írásbeli határozatban értesíti a szülőket.